تبلیغات بالای هدر
  • ورود
  • به گروه آموزشی کیهان خوش آمدید.
سبد خرید شما خالی است!
 

مقالات

واقعیت درمانی

Reality Therapy

 

آشنایی با رویکردهای درمانی: واقعیت درمانی

(Reality Therapy)

 

 

یکی از رویکردهای مطرح در دهه‌های اخیر، واقعیت درمانی است که توسط دکتر ویلیام گلسر مطرح شده است. در این رویکرد بر روی انتخاب و مسئولیت پذیری افراد تاکید می شود. مواجـه شـدن بـا واقعیـت، قبـول مسـئولیت، شـناخت نیازهـای اساسـی، قضاوت اخلاقی درمـورد درسـت یـا نادرسـت بـودن رفتـار، تمرکـز بـر اینجـا و اکنـون از جمله مفاهیم کلیدی در این شیوه درمانی است.

در حقیقت واقعیــت درمانــی در تــلاش هســت کــه بــه افــراد کمــک کنــد به‌جــای روانشناســی کنتــرل بیرونــیPsychology control External    ، نظریــه انتخــاب Theory   Choice یــا روانشناســی کنتــرل درونــی   psychology control Internalرا برگزیننــد. در نظریــه انتخــاب اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه تنهــا خــود فــرد می‌توانــد کاری را بـرای خـودش انجـام دهـد و هیـچ کـس بـدون اجـازه او نمی‌توانـد، چنیــن کنـد.

گلســر تاکیــد دارد کــه هســته تمــام مســائل فعلــی، مســائل ارتباطــی است. او بــه طــور فــراوان از اصطـلـاح ارتبــاط بــد بــرای توصیــف روابطــی اســتفاده می‌کنــد کــه در آن رفتارهــای غیـر موثـر و ناکارآمـد صورت می‌گـیرد. در ارتبـاط بـد، فـرد رفتــار مخــرب و دردســر زایــی را انتخــاب می‌کنــد کــه بیمــاری روانـی نامیـده می‌شـود. زمانی‌کـه کـه انسـان رفتارهـای کارآمد و مفیدتـری را بـرای ارضـا نیـاز خـود انتخـاب کنـد، علائم بـه ســرعت برطــرف می‌گردنــد.

بعد از دهه ها تحقیق و تجربه، واقعیت درمانگران به این نتیجه رسیدند که انسان ها 5 نیاز اصلی دارند که عدم ارضای هر یک از آنها می‌تواند ما را دچار ناخرسندی کند. نکته اینجاست که ما، ارضای این نیازها را در تعامل و رابطه با دیگران جست و جو می کنیم.

5 نیاز اساسی انسان چست؟

بقا: همه انسان ها دوست دارند زنده باشند و در امنیت زندگی کنند. بنابراین هر آنچه زندگی، امنیت و منافعشان را تهدید کند برایشان نامطلوب است. نیاز به بقا فقط به حیات زیستی مرتبط نمی‌شود.

قدرت: تمایل انسان ها به برتری جویی، سبقت از دیگران و پیشرفت را به طور خلاصه نیاز انسان به قدرت می‌نامیم.

عشق و تعلق خاطر: عشق ورزیدن، دریافت آن، پذیرفته شدن و مورد احترام واقع شدن به نیاز انسان به عشق و تعلق خاطر مربوط می‌شود.

آزادی: هر انسانی نیاز به آزادی دارد تا بتواند بدون مداخله گری دیگران آن طور که خود دوست دارد زندگی کند و دست به انتخاب زند.

تفریح و لذت: مجموعه‌ای از تمایلات انسان برای یادگیری، خنده و کامجویی از دنیا را تفریح و لذت می نامند.


اگر نیازهای اساسی پنج گانه فوق در کسی ارضا شود، او خرسند و رضایتمند است. اما اگر هیچ کدام از این نیازها ولو به طور نسبی برآورده نشود، احساس ناخرسندی و نارضایتی کامل بر انسان غلبه می‌کند. معمولا اکثریت افراد جامعه در حد فاصل این دو سر طیف قرار می‌گیرند.

 

تهیه و تنظیم:هلیا زرشناس

۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۴۶
تعداد بازدید : ۲۲۴

نظرات بینندگان

امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

logo-samandehi
  • تهران - خیابان انقلاب - خیابان 12 فروردین - کوچه ی نوروز - پلاک 4 - واحد 3
  • 66475618-66475619-66475620
  • 66460268-66487212-6648930