تبلیغات بالای هدر
  • ورود
  • به گروه آموزشی کیهان خوش آمدید.
سبد خرید شما خالی است!
 

 

1

طرح های ویژه کیهان برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی و عمومی - روانشناسی بالینی وزارت بهداشت - مشاوره - روانشناسی تربیتی

 

 

پرداخت به صورت یک جا

2

طرح های ویژه کیهان برای داوطلبان کنکور دکتری تخصصی

روانشناسی - روانشناسی بالینی وزارت بهداشت - مشاوره - روانشناسی تربیتی - کودکان استثنایی

 

 

پرداخت به صورت یک جا

طرح های ویژه ارشد روانشناسی بالینی و عمومی - پرداخت یک جا

طرح کیهانیار - پرداخت یک جا - ارشد روانشناسی بالینی و عمومی

313

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 4جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 140000 تومان
طرح VIP - پرداخت یک جا - ارشد بالینی و عمومی

308

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 4 جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 140000 تومان

طرح های ویژه کنکور دکتری روانشناسی (کد 2150) - پرداخت یک جا

طرح کیهانیار - پرداخت یکجا - دکتری روانشناسی (2150)

337

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 2جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 130000تومان
طرح VIP - پرداخت یکجا - دکتری روانشناسی (2150)

332

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 2 جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 130000تومان

طرح های ویژه ارشد بالینی بهداشت - پرداخت یک جا

طرح کیهانیار - پرداخت یک جا - ارشد بالینی بهداشت

312

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 4جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 140000 تومان
طرح VIP - پرداخت یک جا - ارشد بالینی بهداشت

309

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 4جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 140000 تومان

طرح های ویژه کنکور دکتری بالینی وزارت بهداشت - پرداخت یک جا

طرح کیهانیار - پرداخت یکجا - دکتری بالینی وزارت بهداشت

340

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 2جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 130000تومان
طرح VIP - پرداخت یکجا - دکتری بالینی وزارت بهداشت

333

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 2جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 130000تومان

طرح های ویژه ارشد روانشناسی تربیتی - پرداخت یک جا

طرح کیهانیار - پرداخت یک جا - ارشد روانشناسی تربیتی

315

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 4جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 140000 تومان
طرح VIP - پرداخت یک جا - ارشد روانشناسی تربیتی

310

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 4جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 140000 تومان

طرح های ویژه کنکور دکتری روانشناسی تربیتی - پرداخت یک جا

طرح کیهانیار - پرداخت یکجا - دکتری روانشناسی تربیتی

339

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 2جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 130000تومان
طرح VIP - پرداخت یکجا - دکتری روانشناسی تربیتی

335

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 2جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 130000تومان

طرح های ویژه ارشد رشته مشاوره - پرداخت یک جا

طرح کیهانیار - پرداخت یک جا - ارشد رشته مشاوره

314

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 4جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 140000 تومان
طرح VIP - پرداخت یک جا - ارشد رشته مشاوره

311

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 4جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 140000 تومان

طرح های ویژه کنکور دکتری رشته مشاوره - پرداخت یک جا

طرح کیهانیار - پرداخت یکجا - دکتری رشته مشاوره

338

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 2جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 130000تومان
طرح VIP - پرداخت یکجا - دکتری رشته مشاوره

334

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 2جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 130000تومان

طرح های ویژه کنکور دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی - پرداخت یک جا

طرح کیهانیار - پرداخت یکجا - دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

341

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 2جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 130000تومان
طرح VIP - پرداخت یکجا - دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

336

هدیه ویژه پرداخت یکجا: 2جلسه مشاوره تخصصی رایگان به ارزش 130000تومان

3

طرح های ویژه کیهان برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی و عمومی - روانشناسی بالینی وزارت بهداشت - مشاوره - روانشناسی تربیتی

 

 

پرداخت به صورت قسطی

4

طرح های ویژه کیهان برای داوطلبان کنکور دکتری تخصصی

روانشناسی - روانشناسی بالینی وزارت بهداشت - مشاوره - روانشناسی تربیتی - کودکان استثنایی

 

 

پرداخت به صورت قسطی

طرح های ویژه ارشد روانشناسی بالینی و عمومی - پرداخت قسطی

کیهانیار - قسط دوم یا سوم - ارشد روانشناسی بالینی و عمومی

328

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
VIP - قسط دوم یا سوم - ارشد روانشناسی بالینی و عمومی

324

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
کیهانیار - قسط اول - ارشد روانشناسی بالینی و عمومی

320

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
VIP - قسط اول - ارشد روانشناسی بالینی و عمومی

316

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.

طرح های ویژه کنکور دکتری روانشناسی (کد 2150) - پرداخت قسطی

طرح کیهانیار - قسط دوم یا سوم - دکتری روانشناسی (2150)

358

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح VIP - قسط دوم یا سوم - دکتری روانشناسی (2150)

353

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح کیهانیار - قسط اول - دکتری روانشناسی (2150)

347

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح VIP - قسط اول - دکتری روانشناسی (2150)

342

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.

طرح های ویژه ارشد بالینی بهداشت - پرداخت قسطی

کیهانیار - قسط دوم یا سوم - ارشد بالینی بهداشت

329

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
VIP - قسط دوم یا سوم - ارشد بالینی بهداشت

325

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
کیهانیار - قسط اول - ارشد بالینی بهداشت

321

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
VIP - قسط اول - ارشد بالینی بهداشت

317

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.

طرح های ویژه کنکور دکتری بالینی وزارت بهداشت - پرداخت قسطی

طرح کیهانیار - قسط دوم یا سوم - دکتری بالینی وزارت بهداشت

361

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح VIP - قسط دوم یا سوم - دکتری بالینی وزارت بهداشت

356

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح کیهانیار - قسط اول - دکتری بالینی وزارت بهداشت

351

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح VIP - قسط اول - دکتری بالینی وزارت بهداشت

345

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.

طرح های ویژه ارشد روانشناسی تربیتی - پرداخت قسطی

کیهانیار - قسط دوم یا سوم - ارشد روانشناسی تربیتی

330

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
VIP - قسط دوم یا سوم - ارشد روانشناسی تربیتی

326

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
کیهانیار - قسط اول - ارشد روانشناسی تربیتی

322

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
VIP - قسط اول - ارشد روانشناسی تربیتی

318

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.

طرح های ویژه کنکور دکتری روانشناسی تربیتی - پرداخت قسطی

طرح کیهانیار - قسط دوم یا سوم - دکتری روانشناسی تربیتی

360

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح VIP - قسط دوم یا سوم - دکتری روانشناسی تربیتی

355

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح کیهانیار - قسط اول - دکتری روانشناسی تربیتی

350

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح VIP - قسط اول - دکتری روانشناسی تربیتی

344

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.

طرح های ویژه ارشد رشته مشاوره - پرداخت قسطی

کیهانیار - قسط دوم یا سوم - ارشد رشته مشاوره

331

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
VIP - قسط دوم یا سوم - ارشد رشته مشاوره

327

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
کیهانیار - قسط اول - ارشد رشته مشاوره

323

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
VIP - قسط اول - ارشد رشته مشاوره

319

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.

طرح های ویژه کنکور دکتری رشته مشاوره - پرداخت قسطی

طرح کیهانیار - قسط دوم یا سوم - دکتری رشته مشاوره

359

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح VIP - قسط دوم یا سوم - دکتری رشته مشاوره

354

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح کیهانیار - قسط اول - دکتری رشته مشاوره

348

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح VIP - قسط اول - دکتری رشته مشاوره

343

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.

طرح های ویژه کنکور دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی - پرداخت قسطی

طرح کیهانیار - قسط دوم یا سوم - دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

362

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح VIP - قسط دوم یا سوم - دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

357

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح کیهانیار - قسط اول - دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

352

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
طرح VIP - قسط اول - دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

346

قسط دوم، یک ماه پس از شروع طرح و قسط سوم، دو ماه پس از شروع طرح پرداخت می شود.
logo-samandehi
  • تهران - خیابان انقلاب - خیابان 12 فروردین - کوچه ی نوروز - پلاک 4 - واحد 3
  • 66475618-66475619-66475620
  • 66460268-66487212-6648930